Lūdzu, izlasiet šos ieteikumus pirms dzīvesvietas deklarācijas aizpildīšanas!
Arī tad, ja deklarēšanas dati dzīvesvietas deklarēšanas iestādē tiek ievākti automātiskā vai elektroniskā formā un arī pēc dzīvesvietas deklarācijas veidlapas aizpildīšanas. Jūsu dzīvesvietas deklarēšanas iestāde pēc Jūsu vēlēšanās var sniegt smalkāku informāciju par turpmākajiem norādījumiem. Personas, kurām ir pienākums reģistrēt savu dzīvesvietu, var pārstāvēt pilnvarotas personas, ja pilnvara ir apstiprināta publiski vai sociālās aprūpes iestādē pēc Likuma par sociālās aprūpes iestādēm 6. panta 2. punkta par aprūpes personu. Aizpildītu veidlapu dzīvesvietas deklarēšanas iestādē var nodot arī ar nenoteiktas formas personas pilnvaru, kurai ir jāreģistrē sava dzīvesvieta, šai gadījumā personas likumiskā pārstāvja pilnvaru, ar trešo pušu starpniecību.

Jūsu tiesības un pienākumi:
Deklarācijas reģistrēšana un deklarācijas anulēšana/ paziņošanas pienākums
Pēc likuma par deklarēšanos ZRV [Ziemeļreinā-Vestfālenē] sava dzīvesvieta ir jāreģistrē NEDĒĻAS laikā, pārceļoties dzīvot uz jaunu dzīvesvietu. Tas attiecas arī uz dzīvesvietas maiņu pašvaldības ietvaros. Ja kāds izvācas no dzīvesvietas un valsts robežās neievācas jaunā dzīvesvietā, tad tam ir pienākums paziņot par deklarācijas anulēšanu NEDĒĻAS laikā. Lūdzu, uzmanieties, lai nepārsniegtu iepriekš minēto termiņu, jo pretējā gadījumā tas būs nelikumīgi un Jums var piespriest naudas sodu. Deklarācijas reģistrēšana vai deklarācijas anulēšana deklarēšanas iestādē neatbrīvo jūs no pienākumiem paziņot par dzīvesvietas maiņu citām iestādēm. Saņemot attiecīgu uzaicinājumu no dzīvesvietas deklarēšanas iestādes, Jums ir pienākums likumā noteiktajā kārtībā paziņot dzīvesvietas deklarēšanas iestādē par esošo dzīvesvietu, ierodoties personīgi, lai pierādītu dokumentos sniegtās ziņas.

Tiesības uz uzziņām, labojumiem un konsultācijām 
Jums ir tiesības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē iegūt bez maksas rakstveida uzziņu par datiem un attiecīgajiem norādījumiem, kas attiecas uz Jums. Pēc vēlēšanās Jūs varat iegūt uzziņu par uzglabāšanas mērķi un tiesisko pamatu. Ja par Jums uzglabātie dati ir nepareizi vai nepilnīgi, tad dzīvesvietas deklarēšanas iestāde tos pēc Jūsu iesnieguma var izlabot vai papildināt. Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde var Jūs uzreiz konsultēt kā privātpersonu vai privātas iestādes vietā par tā saukto paplašināto dzīvesvietas reģistrēšanu. Tas neattiecas gadījumos, kad ir nepieciešams juridisks pierādījums par deklarēto dzīvesvietu.

Jūsu tiesības uz atļauju par ziņu nesniegšanu
Ja pastāv noteikti pamatojumi tam, ka attiecīgās dzīvesvietas izpaušana Jums vai citai personai, īpaši ģimenes loceklim var radīt draudus dzīvībai vai citus nopietnus draudus, Jūs bez maksas varat pieprasīt atļauju par ziņu nesniegšanu dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. 

 Jums ir tiesības iebilst pret:
Jūsu datu nodošanu partijām un citiem priekšvēlēšanās iesaistītajiem, īpaši vēlēšanu grupām, saistībā ar parlamenta un pašvaldību vēlēšanām vai tiešajām pilsētas priekšsēdētāja un Federālo zemju pārstāvju vēlēšanām.

- Jūsu datu tālākai nodošanai priekšlikumu iesniedzējiem un partijām, kuri ar tautas gribu, tautas pilsoņu referendumiem. 

- Jūsu datu tālākai nodošanai publiski tiesiska rakstura reliģiskajām organizācijām, ja Jūs kā ģimenes loceklis (laulātajam, nepilngadīgam bērnam un nepilngadīgu bērnu vecākiem) neesat šo organizāciju biedrs, tai pašai vai citai reliģiskai organizācijai. Tas neattiecas uz gadījumiem, kad dati tiek nodoti tā brīža norādītajai reliģiskajai organizācijai nodokļu likmes palielināšanai. 

- Jūsu deklarētās dzīvesvietas uzziņu sniegšanu privātpersonām internetā. 

Tikai ar atļauju: 

- dzīvesvietas deklarēšanas iestādes var sniegt informāciju par kāzu jubilejām un cilvēku jubilejām valsts vai pašvaldības pārstāvniecības apvienības locekļiem, piemēram, presei un plašsaziņas līdzekļiem.

- nodot datus adrešu grāmatu izdevniecībām, lai izdotu drukātu adrešu grāmatu.

- deklarējoties vai arī vēlāk Jūs varat izmantot iespēju pielikumā pievienot paziņojumu ar saviem iebildumiem un atļaujām. Paziņojumam par kopā ar Jums deklarētajiem ģimenes locekļiem Jūs pēc vēlēšanās varat saņemt atbilstošu veidlapu dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. Paziņojumu var iesniegt jebkurā laikā, arī neizmantojot šo veidlapu. Doto atļauju Jūs varat nākotnē jebkurā laikā atsaukt. 

Datu nodošanas pieļaujamība publiskajām iestādēm
Jūsu dzīvesvietas deklarācijas dati var tikt nodoti tajā brīdī atbildīgajām dzīvesvietas deklarēšanas iestādēm un turpmākajām par dzīvesvietas deklarēšanu atbildīgajām iestādēm, lai nodrošinātu dzīvesvietas reģistrēšanas patiesumu, kā arī citām iestādēm un publiskajām organizācijām, lai likumīgi izpildītu pienākumus. Regulāri notiek dzīvesvietas deklarēšanas datu nodošana publiskajām organizācijām, it īpaši:

- vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu obligātās apmeklēšanas uzraudzībai
- jubilāru un pāru kāzu jubileju godināšanai
- veselības stāvokļa uzraudzībai
- nodokļu piemērošanai 
- imigrācijas likuma ievērošanai 
- policijas darbībai, tiesu un prokuratūras darbībai
- ceļu satiksmes uzraudzībai
- publiski pieprasīto dzīvesvietu uzskaitei
- (sociālās) aprūpes pārvaldes darbībai
- ZRV apraides nodevu maksas noteikšanai (GEZ)
- civildienesta uzskaitei rajona Civildienesta pārvaldei
- Vācijas Nodarbinātības aģentūras darbībai
- pensiju apdrošināšanas iestāžu darbībai

Aizpildot deklarāciju pievērsiet uzmanību šādiem skaidrojumiem
1) Ģimenes locekļiem vai dzīvesbiedriem, kuriem ir tā pati līdzšinējā un turpmākā dzīvesvieta, vajadzētu izmantot kopīgi aizpildāmu dzīvesvietas deklarācijas veidlapu; pietiek, ja veidlapu paraksta tikai viena persona. Ja reģistrējas vairāk par četrām personām, lūdzu, izmantojiet papildu deklarācijas veidlapu. Laukos Nr. 1 un 2 ierakstiet kopējā mājsaimniecībā dzīvojošo laulāto biedru, dzīvesbiedru vai arī neprecējušās personas; laukos Nr. 3 un 4 ir jāieraksta ārlaulības, nepilngadīgie bērni. Pilngadīgajiem bērniem un citām mājsaimniecībā dzīvojošajām personām ir lūgums aizpildīt citu deklarācijas veidlapu. 

2) Iepriekšējā dzīvesvieta/ citas dzīvesvietas
Lūdzu, ierakstiet iepriekšējo dzīvesvietu, arī ja to paturēsiet. Ja bez tās pastāv vēl citas dzīvesvietas, ierakstiet tās attiecīgajā laukā lapas pielikumā. Tas attiecas tad, ja iepriekšējā dzīvesvieta netiek paturēta, bet pastāv vēl citas dzīvesvietas. 

3) Galvenā dzīvesvieta
Apzīmējumi Hauptwohnung (galvenā dzīvesvieta), attiecīgi Nebenwohnung (papildus dzīvesvieta), ir jāņem vērā tad, ja Jums un ar Jums kopīgi deklarētajām personām ir vairākas dzīvesvietas Vācijā; dzīvesvietas ārzemēs nav jāreģistrē. Gadījumā, ja šaubāties, kura no dzīvesvietām ir uzskatāma par galveno, galvenā dzīvesvieta atrodas tur, kur uzturaties biežāk. To, kura dzīvesvieta ir uzskatāma par galveno dzīvesvietu, izšķir dzīvesvietas deklarēšanas iestāde, pamatojoties uz Jūsu iesniegtajiem datiem par faktiskajiem apstākļiem. Jums ir pienākums par turpmākās Jūsu galvenās dzīvesvietas maiņu paziņot jaunajai par galveno dzīvesvietu atbildīgajai dzīvesvietas deklarēšanas iestādei. 

4) Laulības noslēgšana/ laulības apliecība
Ir nepieciešams iesniegt ziņas par Jūsu (pēdējās) laulības slēgšanas datumu un vietu saistībā ar pārvākšanos vai galvenās dzīvesvietas maiņu atbildīgajai dzimtsarakstu nodaļai, lai turpinātu veikt ierakstus laulības apliecībā, par laulības slēgšanas dienu, lai godinātu kāzu jubilejā. Laulības apliecība ir ģimenes stāvokļa apliecība. Laulības apliecība var tikt izsniegta pēc pieprasījuma, ja laulība ir noslēgta ārvalstīs. 

5) Algas nodokļu klase/ Algas nodokļu karte*
Dati ir nepieciešami, lai izsniegtu algas nodokļu karti. Lūdzu, ierakstiet Nr. 1, ja Jums ir adoptēti bērni (paša bērns). 

6) Ordeņa vārds/ mākslinieku segvārdi
Pielikumā ierakstiet iespējamos vārdus ordenī vai mākslinieku segvārdus.

Pēc dzīvesvietas deklarēšanas iestādes pieprasījuma Jums ir jāapstiprina to ticamība, ka Jūs noteiktās dzīves jomās ar šo vārdu uzstājaties un esat atpazīstams. 

7) Ar Jums reizē nepiereģistrētie nepilngadīgie bērni vai ģimenes locekļi
Jums nepieciešams pielikumā (Beiblatt) aizpildīt tās vietas, kas attiecas uz tiem ģimenes locekļiem, kuri jaunajā dzīvesvietā nav deklarējušies. Piederība kādai reliģiskai organizācijai ir jānorāda tikai par laulāto, kurš nav pārvācies. Šie dati ir nepieciešami algas nodokļu kartes izsniegšanai.

8) Personas no izraidīšanas apgabaliem*
Sniegtās ziņas pielikumā (Beiblatt) par dzīvesvietas pierakstu līdz 1939. gada 1. septembrim ir nepieciešamas tikai par tām personām, kuras pēc Vācijas likuma par izraidīšanu 1. panta 2. punkta Nr. 3 dzīvojušas nosauktajos apgabalos, īpaši no kādreizējiem Vācijas austrumu apgabaliem. Šai gadījumā sniegtās ziņas tiks nodotas tālāk baznīcas meklēšanas dienestam, lai nodotu kārtējo uzskaiti Heimatortskartei. 

_________________________________________

*Algas nodokļu karte kopš 01.01.2013 ir pieejama tikai elektroniski https://www.elster.de/arbeitn_elstam.php

*8.punkts diez vai attiektos uz latviešiem

Merkblatt Anmeldung