Latviešu centrs Minsterē


Statūti
-LATVIEŠU CENTRS MINSTERĒ-


1. Nosaukums un vieta

1. Biedrības nosaukums ir „Lettisches Centrum Münster e. V.“ (tulkojumā: „Latviešu Centrs Minsterē“, saīsināti: „LCM“).
2. Biedrības galvenā mītne atrodas Minsterē, un tā tika ierakstīta Minsteres apgabaltiesas biedrību reģistrā 1982. gada 1. martā ar numuru 2490.

2. Biedrības uzdevumi

1. Biedrības mērķi:
1.1 Veicināt vispārējās un profesionālās izglītības pieejamību, t.sk. sniegt palīdzību studentiem, kā arī kultūras un sociālo atbalstu latviešiem, it īpaši Vācijā
1.2 Saglabāt un popularizēt latviešu mākslu, kultūru un tradīcijas
1.3 Sniegt nepieciešamo atbalstu bērniem, jauniešiem un vecāka gadagājuma cilvēkiem
1.4 Stiprināt starptautiskās attiecības, toleranci visās kultūras jomās un ideju par starptautisko sapratni
2. Statūtu mērķi tiek īstenoti:
2.1 Uzturot kultūras centru, kurā ir bibliotēka, arhīvs, muzejs, sanāksmju, pasākumu un izmitināšanas telpas,
2.2 Nodrošinot studentus ar dzīvesvietu studentu kopmītnēs, ja nepieciešams, arī studentu apmaiņai,
2.3 Uzturot sporta internātu un skolu,
2.4 Īstenojot kultūras un labdarības projektus Vācijā un ārvalstīs ar mērķi uzlabot latviešu kultūras un sabiedrisko dzīvi Vācijā un ārvalstīs. Organizējot sociālos projektus, piemēram, Latvijas svētku svinēšanu, atbalstot Latvijas deju ansambļus un korus, kā arī muzikālos kolektīvus, Latvijas ārpusskolas izglītības iestādes, galvenokārt kas paredzētas bērniem un jauniešiem, Latvijas izstādes, un citus pasākumus, kas atrodami LCM ikgadējā kultūras kalendārā,
2.5 Izstrādājot informatīvas vietnes, galvenokārt www.lcm.lv,
2.6 Kalpojot par kontaktu un integrācijas centru, lai apmierinātu uz laiku Vācijā dzīvojošo latviešu un tikko ieradušos latviešu sociālās vajadzības; sniedzot informāciju par attiecīgajām Vācijas federālās zemes valdības institūcijām, Ziemeļreinu-Vestfāleni un Minsteres pilsētu,
2
2.7 Kalpojot par dažādu interešu grupu tikšanās vietu,
2.8 Atbalstot un uzturot Latvijas bibliotēkas un arhīvus, īpaši par 20. gadsimta latviešu emigrācijas kustību, kā arī saglabājot muzejā liecības par šo laiku, piemēram, Minsterē,
2.9 Sadarbojoties ar universitātēm un citām izglītības iestādēm, galvenokārt Minsterē, ar atbilstošajām institūcijām Latvijā vai citās valstīs, t.sk. no Erasmus programmām.
2.10
2.11 Atbalstot bērnu un jauniešu izglītības projektus, piemēram, brīvdienu nometnes un seminārus.

3. Labdarība un nesavtība

1. Biedrība īsteno labdarības mērķus, kā noteikts Vācijas Nodokļu kodeksa sadaļā “Nodokļu atvieglojumu mērķi”.
2. “Latviešu Centrs Minsterē” ir bezpeļņas organizācija, kurā nedominē savtīgu un materiālu mērķu īstenošana.
3. LCM līdzekļus var izmantot tikai statūtos noteikto mērķu īstenošanai. LCM biedri negūst peļņu vai jebkādu materiālu labumu no LCM līdzekļiem. Pametot LCM biedrību, jums nav tiesību uz tās aktīviem.
4. Neviena persona nevar gūt labumu no izdevumiem, kas nav saistīti ar LCM mērķiem, vai no nesamērīgi augsta atalgojuma.

4. Dalība un nodevas

1. Par LCM biedru var kļūt:
1.1 Ikviens, kurš atbalsta biedrības mērķus.
1.2 Organizācijas, biedrības un citas juridiskas personas, kuras atbalsta biedrības mērķus.
2. Pieteikuma anketa ir rakstiski jāiesniedz valdei. Par biedru uzņemšanu lemj valde. Atteikuma gadījumā, kuram nav skaidra pamatojuma, pretendentam ir tiesības pārsūdzēt pilnsapulci, kas pēc tam pieņem galīgo lēmumu.
3. Biedru pienākumos ietilpst sniegt ikgadējo biedra iemaksu, kuras apmēru un izpildes datumu nosaka pilnsapulce.
4. Dalība tiek pārtraukta:
4.1 Izstājoties no biedrības,
4.2 Izslēdzot no biedrības,
4.3 Nāves vai
4.4 Juridiskās personas anulēšanas gadījumā.
Izstāšanos var panākt ar rakstisku paziņojumu valdei. Rakstveida paziņojums jāiesniedz valdei trīs mēnešus pirms gada beigām.
Svarīgu iemeslu dēļ valde ir tiesīga izslēgt biedru. Svarīgi iemesli ir: rīcība, kas kaitē biedrības mērķu īstenošanai, biedrības reputācijas vai interešu bojāšana, statūtos noteikto pienākumu pārkāpšana vai maksājumu kavējumi vismaz vienu gadu. Par biedra izslēgšanu lemj valde. Pret izslēgšanu dalībniekam ir tiesības vērsties pilnsapulcē, iesniedzot rakstisku paziņojumu valdei viena mēneša laikā. Valde var apturēt biedra dalību līdz nākamajai pilnsapulcei; šī sapulce pieņem galīgo lēmumu. Biedram ir tiesības pārskatīt pieņemto lēmumu, vēršoties tiesā. Pārsūdzībai tiesā ir apturoša iedarbība, līdz tiesas lēmums kļūst galīgs.

5. Valdes locekļi

Valdes locekļi ir:
1. Pilnsapulce,
2. Valde,
3. Revīzijas komiteja.

6. Pilnsapulce

1. Pilnsapulci veido:
1.1 Atsevišķi dalībnieki,
1.2 Pa vienam pilnvarotam pārstāvim no biedrības locekļiem,
1.3 Goda biedri, kuri ir atbrīvoti no dalības maksām.
2. Katram dalībniekam ir tikai viena balss; balsu uzkrāšana un balsu nodošana nav iespējama, ja vien atsevišķais dalībnieks nepārstāv arī biedrības locekli.
3. Pilnsapulci sasauc valde vismaz reizi gadā, rakstiski (piemēram, arī pa e-pastu), paziņojot par darba kārtību mēnesi iepriekš. Uzaicinājuma vēstule tiek uzskatīta par saņemtu, ja tā tika nosūtīta uz pēdējo biedrības darbiniekiem norādīto adresi vai e-pasta adresi.
Valdei ir pienākums sasaukt arī ārkārtas pilnsapulci, ja vismaz ceturtā daļa biedru to pieprasa rakstiski, norādot iemeslu vai arī, ja tas ir nepieciešams biedrības mērķu realizēšanai.
4. Katrai sasauktai pilnsapulcei ir kvorums, izņemot 14. panta 1. un 2. punktu.
5. Par pilnsapulces lēmumiem jānoformē protokols, kuru paraksta priekšsēdētājs un sekretārs.

7. Pilnsapulces uzdevumi

Pilnsapulce ir augstākā biedrības institūcija, un tai ir šādi uzdevumi:
1. Apspriest un pieņemt lēmumus par būtiskajiem jautājumiem,
2. Saņemt gada finanšu pārskata un valdes ziņojumus,
3. Izteikt lēmumus par gada pārskatiem,
4. Atlaist valdi,
5. Ievēlēt revīzijas komiteju, ja nepieciešams, ievēlēt revidentu pēc valdes priekšlikuma,
6. Noteikt dalības maksu un nodevas (sk. 4. panta 3. punktu),
7. Ievēlēt valdes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku, grāmatvedi un pārējos valdes locekļus,
8. Pieņemt lēmumus par iebildumiem saskaņā ar 4. panta 2. un 4.2. punktu,
9. Pieņemt lēmumus par valdes iesniegumiem,
10. Pieņemt lēmumus par pieteikuma anketām,
11. Veikt statūtu grozījumus saskaņā ar 14. pantu,
12. Pārtraukt biedrības darbību saskaņā ar 14. pantu.

8. Valde

1. Valdi veido:
- Priekšsēdētājs,
- Priekšsēdētāja vietnieks,
- Grāmatvedis,
- Vismaz divi un ne vairāk kā astoņi vēl ievēlēti valdes locekļi.
2. Saskaņā ar Vācijas Civilkodeksa 26. pantu valdi veido priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un grāmatvedis. Viņi pārstāv biedrību tiesā un ārpus tiesas. Divi no šiem valdes locekļiem pārstāv kopīgi.
3. Valdi sasauc priekšsēdētājs vismaz divas reizes gadā vai pēc vajadzības.
4. Katra sasauktā sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz puse valdes locekļu un ja sapulci vada priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks.
5. Valdes lēmumus var pieņemt arī rakstiski (piemēram, pa e-pastu) vai pa tālruni, ja visi valdes locekļi rakstiski vai pa tālruni paziņo par savu piekrišanu šai procedūrai. Valdes lēmumi, kas pieņemti pa tālruni, jāreģistrē rakstiski, un tos paraksta priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks. Arī nodoto balsu vairākums lemj, kad rezolūcijas tiek pieņemtas rakstiski vai pa tālruni.
6. Ja valdes loceklis atkāpjas vēlēšanu laikā, valdei ir tiesības izvirzīt citu kandidātu līdz nākamajai pilnsapulcei.

9. Valdes uzdevumi

Valde vada biedrības darbību. Valde veic šādus uzdevumus:
1. Sekmē biedrības ārēju pārstāvniecību,
2. Informē pilnsapulci par svarīgiem notikumiem,
3. Sagatavo gada finanšu pārskatu,
4. Izstrādā ekonomisko ziņojumu,
5. Sagatavo gada pārskatu,
6. Pieņem lēmumus par biroja un telpu ekonomisko un organizatorisko
plānu,
7. Nosaka pilnsapulču laikus un veicina pieņemto lēmumu izpildi,
8. Atbild par biedru pieņemšanu un izslēgšanu,
9. Adbild par izpilddirektora, kā arī citu LCM darbinieku pieņemšanu darbā un atlaišanu no amata.
10. Ja nepieciešams, izvirza priekšlikumu pilnsapulcei - pieņemt darbā revidentu,
11. Pieņem lēmumus par jauniem uzdevumiem statūtu ietvaros,
12. Pieņem lēmumus par īpašuma pārvaldīšanu,
13. Pieņem lēmumus par pieteikuma anketām.

10. Atalgojums par biedrības darbību

1. Biedrības un struktūru darbs parasti tiek veikts uz goda pamata.
2. Vajadzības gadījumā attiecīgo atlīdzību var izmaksāt biedrības struktūrām vai trešajām personām par darbībām, kas veiktas biedrības vajadzībām budžeta iespēju ietvaros, pamatojoties uz pakalpojumu līgumu vai kā izdevumu kompensāciju saskaņā ar Ienākuma nodokļa likuma 3.pantu 26. un 26.a punktu.
3. Lēmumu par apmaksātu darbību pieņem valde. Tas pats attiecas uz līguma saturu un nosacījumiem. Kamēr lēmums ietekmē kādu no valdes locekļiem, viņš nav tiesīgs piedalīties.
4. Valde ir pilnvarota pasūtīt biedrībai darbības, samaksājot atbilstošu atlīdzību vai piešķirot piemaksu par izdevumiem. Biedrības budžeta stāvoklis ir izšķirošs.
5. Turklāt biedriem un darbiniekiem ir tiesības uz prasību par izdevumu atlīdzināšanu saskaņā ar Vācijas Civilkodeksa 670. pantu par tādiem izdevumiem, kas viņiem radušies, strādājot biedrībā. Tie ietver ceļa, ceļojuma izdevumus un pasta izdevumus utt.
6. Prasību par izdevumu atlīdzināšanu var pieteikt tikai trīs mēnešu laikā pēc tā rašanās. Kompensācijas tiks piešķirtas tikai tad, ja izdevumus varēs pierādīt ar kvītīm un izrakstiem.
7. Valde ar savu lēmumu nodokļu iespēju ietvaros var noteikt izdevumu atlīdzināšanas limitus saskaņā ar Vācijas Civilkodeksa 670. pantu.
8. Sīkāku informāciju reglamentē biedrības finanšu noteikumi, kurus izdod un maina pilnsapulce.

11. Izpilddirektors

1. Biedrība uztur biroju, lai veiktu likumā noteiktos mērķus un uzdevumus, un tajā var būt viens vai divi izpilddirektori. Viņus pieņem darbā un atlaiž valde.
2. Izpilddirektors atbild valdes priekšā par vadības procesu.
3. Izpilddirektors regulāri informē priekšsēdētāju par LCM darbu.
4. Izpilddirektors var piedalīties visu biedrības locekļu un komiteju sanāksmēs bez balsstiesībām, ja vien netiek risināti jautājumi, kas ietekmē viņa stāvokli. Izpilddirektors ir aicināts uz sanāksmēm.

12. Revīzijas komiteja

1. Revīzijas komiteju veido trīs locekļi. Revidents pārbauda valdes darbību, ja nepieciešams, viņš var pieaicināt papildu revidentu, lai pārskatītu ekonomiskos jautājumus.
2. Revīzijas ziņojumi jāiesniedz valdei un pilnsapulcei.
13. Vispārīgi noteikumi
1. Ekonomikas gads ir kalendārais gads.
2. Biedrības gada pārskatus katru gadu pārbauda revīzijas komiteja,
vajadzības gadījumā - revidents.
3. Priekšsēdētājs sasauc valdes sēdi rakstiski, norādot darba kārtību, par to brīdinot vismaz desmit dienas iepriekš, izņemot 14. panta 2. punktu. Pilnsapulce ir jāsasauc tādā pašā formā ar ikmēneša paziņojumu.
4. Sanāksmes parasti noris Minsterē.
5. Valdes lēmumus var pieņemt arī rakstiski (piemēram, pa e-pastu) vai pa tālruni, ja visi valdes locekļi rakstiski vai pa tālruni paziņo par savu piekrišanu šai procedūrai. Valdes lēmumi, kas pieņemti pa tālruni, jāreģistrē rakstiski, un tos paraksta priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks. Arī nodoto balsu vairākums lemj, kad rezolūcijas tiek pieņemtas rakstiski vai pa tālruni.
6. Valdi un revīzijas komitejas locekļus ievēl uz trim gadiem un viņi paliek amatā līdz brīdim, kad tiek ievēlēta jauna valde vai revīzijas komiteja. Atkārtota ievēlēšana ir atļauta.
7. Par biedrības locekļu sanāksmi jānoformē protokols, kuru paraksta sekretārs un priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks.
8. Balsošanā un vēlēšanās izlemj vienkāršais vairākums, izņemot gadījumus, kad tiek izdarīti grozījumi statūtos un biedrības likvidēšana saskaņā ar 14. pantu.
9. Sanāksmes nav atklātas; priekšsēdētājs var uzņemt viesus.
10. Balsošana ir atklāta, ja vien nav nepieciešams aizklāts un rakstisks balsojums.

14. Statūtu grozījumi un biedrības darbības pārtraukšana

1. Par izmaiņām biedrības statūtos var lemt tikai tad, ja tas ir skaidri paziņots ar uzaicinājumu un ja tam piekrīt divas trešdaļas klātesošo, kuriem ir tiesības balsot.
2. Biedrības darbība var tikt pārtraukta tikai tad, ja šāds pieprasījums ir skaidri norādīts uzaicinājumā, un uzaicinājums ir nosūtīts dalībniekiem astoņas nedēļas iepriekš, klāt ir puse balsstiesīgo biedru un vismaz trīs ceturtdaļas klātesošo biedru, kuriem ir tiesības balsot, piekrīt biedrības darbības pārtraukšanai. Ja pilnsapulcei, kas aicināta spriest par darbības pārtraukšanu, nav kvoruma, nekavējoties jāsasauc jauna pilnsapulce, ievērojot iepriekš minēto termiņu. Tā ir lemttiesīga neatkarīgi no klātesošo locekļu skaita, un tā var pieņemt darbības pārtraukšanu ar trīs ceturtdaļu nodoto balsu vairākumu.
3. Ja biedrības darbība tiek pārtraukta vai anulēta vai ja nodokļu atviegloti mērķi vairs nepastāv, biedrības aktīvi nonāk publisko tiesību juridiskai personai vai citai ar nodokļiem priviliģētai korporācijai, kuras mērķi ir tādi paši kā biedrības mērķiem un kurai tie ir jāizmanto tieši un vienīgi labdarības mērķiem.

15.
Statūti iepriekš minētajā versijā tika apstiprināti pilnsapulcē 2019. gada 16. februārī. Ar ierakstu Minsteres apgabaltiesas biedrību reģistrā 2020. gada 2. septembrī statūti stājās spēkā.